Data Loss Prevention

Ochrana údajov a dokumentov pred únikom a zneužitím

Pohyb dát pod kontrolou

Predíďte rizikám spojeným s nekontrolovaným presunom firemných dát po internete. Krádež dát, 

zneužitie prístupu do cloudu

, používanie nezabezpečeného zariadenia bez vedomia zamestnávateľa môžu znamenať ohrozenie vašich údajov. Únik citlivých dát ako sú patenty, zoznamy klientov či osobných údajov spôsobí vždy problém obrovských rozmerov. Okrem poškodenia reputácie často znamená aj porušenie zákona porušenie zákona o 

ZKB

 alebo 

GDPR

.
Microsoft Cloud App Security je služba umiestnená medzi cloudové aplikácie. Monitoruje aktivity a vynucuje dodržiavanie nastavených bezpečnostných politík. Poskytuje podrobný dohľad a kontrolu nad firemnými dátami a aplikáciami.

Ako funguje DLP riešenie

Prehľad rizík v reálnom čase

Služba identifikuje aplikácie v cloudovej infraštruktúre, vyhodnocuje riziká a umožňuje vykonávať priebežnú analýzu. Odhaľuje tzv. Shadow IT v organizácii, definuje správu a prístup ku cloud aplikáciám pre používateľov.

Podrobná kontrola údajov

Na kontrolu zdieľania údajov a prevenciu straty dát využívame základné aj špeciálne pravidlá podľa požiadaviek zákazníka. Ich aplikáciou zabránime neúmyselnému zdieľaniu dát. Detekcia upozorní na neobvyklé a vysokorizikové aktivity používateľov.

Súlad s reguláciami

Riešenie zabezpečuje súlad s nariadeniami od regulačných orgánov, ako sú Payment Card Industry (PCI), Health Insurance Accountability and Portability Act (HIPAA), Sarbanes-Oxley (SOX), General Data Protection Regulation (GDPR) a ďalšie.

Podpora viacerých platforiem

Cloud App Security podporuje cloudové služby a aplikácie ako Azure, Microsoft 365, AWS, Dropbox, Google Workspace, Salesforce, Servicenow a iné. Prepojením s Microsoft 365 získate možnosť kontrolovať a riadiť firemné dáta a prístup k nim.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť