Data Loss Prevention

Ochrana údajov pred únikom a zneužitím

Pohyb dát pod kontrolou

Predíďte rizikám spojeným s nekontrolovaným presunom firemných dát po internete, riziku krádeže dát a zneužitia prístupu do cloudu či používania nezabezpečeného zariadenia bez vedomia organizácie. Microsoft Cloud App Security je služba umiestnená medzi cloudové aplikácie. Monitoruje aktivity a vynucuje dodržiavanie nastavených bezpečnostných politík. Poskytuje podrobný dohľad a kontrolu nad firemnými dátami a aplikáciami.

Ako funguje DLP riešenie

Prehľad rizík v reálnom čase

Služba identifikuje aplikácie v cloudovej infraštruktúre, vyhodnocuje riziká a umožňuje vykonávať priebežnú analýzu. Odhaľuje tzv. Shadow IT v organizácii, definuje správu a prístup ku cloud aplikáciám pre používateľov.

Podrobná kontrola údajov

Na kontrolu zdieľania údajov a prevenciu straty dát využívame základné aj špeciálne pravidlá podľa požiadaviek zákazníka. Ich aplikáciou zabránime neúmeselnému zdieľaniu dát. Detekcia upozorní na neobvyklé a vysokorizikové aktivity používateľov.

Súlad s reguláciami

Riešenie zabezpečuje súlad s nariadeniami od regulačných orgánov, ako sú Payment Card Industry (PCI), Health Insurance Accountability and Portability Act (HIPAA), Sarbanes-Oxley (SOX), General Data Protection Regulation (GDPR) a ďalšie.

Podpora viacerých platforiem

Cloud App Security podporuje cloudové služby a aplikácie ako Azure, Office 365, AWS, Dropbox, G Suite, Salesforce, Servicenow a iné. Prepojením s Office 365 získate možnosť kontrolovať a riadiť firemné dáta a prístup k nim.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť