Data Intelligence Analyze

GAMO Security Management - sada bezpečnostných nástrojov

Nájdite v údajoch súvislosti

Nástroj pre Enterprise Intelligence analýzy, s jednoduchým spôsobom zdieľania informácií. Umožňuje analýzu veľkých objemov údajov, nachádzajúcich sa v rôznych systémoch, pri zachovaní bezpečnosti prístupu k nim. Je jednoducho integrovateľný do existujúcej podnikovej infraštruktúry.
Umožňuje rýchlo odkryť a zvýrazniť kľúčové fakty, spojenia a vzorce, ako aj zdieľať tieto informácie prostredníctvom on-demand nástrojov na intuitívne analýzy a vizualizácie.

Kľúčové vlastnosti Data Intelligence Analyze

Získavanie údajov

Nástroj poskytuje prístup k širokej škále rôznorodých zdrojov údajov pre komplexnú, efektívnu a rýchlu tvorbu inteligentnej analýzy. Dáta pritom zostávajú na pôvodnom mieste alebo sa zosumarizujú do centralizovaného agregovaného systému.

Bezpečnosť na prvom mieste

Prístup ku údajom je riadený prostredníctvom konfigurovateľného bezpečnostného modelu. Model autentizácie a riadenia používateľov poskytuje logickú segmentáciu informácií založených na konkrétnych prístupových požiadavkách.

Vizualizácia údajov

Údaje je možné modelovať ako entity a prepojenia, pri zachovaní spôsobu, na aký sú analytické tímy zvyknuté. Modelovanie zjednodušuje zložité siete, pomáha zistiť neobvyklé vzory správania. Vyhľadávať údaje je možné textovo, alebo visual querry dotazmi.

Efektivita práce s údajmi

Riešenie umožňuje analytikom a rozsiahlym operačným tímom spolupracovať bez  organizačných alebo geografických hraníc. Informácie a rozhodnutia sú zdieľané v reálnom čase, webovým prístupom alebo plnohodnotnou desktop aplikáciou.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť