GAMO Cloud rieši GDPR

GAMO ako poskytovateľ cloudových služieb spĺňa požiadavky a je pripravený na GDPR

Technológie GAMO Cloud sú základom pre cloudové služby so zvýšenou kvalitou, bezpečnosťou a znížením prevádzkových nákladov pre používateľov. Cloudové služby sú garantované dodržiavaním platnej legislatívy a získanými certifikáciami, ktoré sú každoročne preverené nezávislým auditom.

 

1.   Máme zavedenú špecifickú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení.

2.   Spĺňame podmienky určenia zodpovednej osoby (DPO).

3.   Všetky dátové úložiská GAMO (vrátane backupov) sú na území Slovenskej republiky.

4.   Dokážeme v súlade so zásadou zodpovednosti preukázať, či vzniknutý bezpečnostný incident nepovedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb.

5.   Máme zavedený systém evidencie bezpečnostných incidentov.

6.   Máme zavedený systém riadenia bezpečnostných incidentov.

7.   Máme podpísané zmluvy s tretími stranami v prípade, že sa podieľajú na údržbe alebo prevádzke týchto systémov.

8.   Úroveň fyzickej a objektovej bezpečnosti dátového centra GAMO Cloud je zabezpečená a preverovaná nezávislým auditom.

9.   GAMO má zavedené primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti spracúvania osobných údajov, preverované nezávislým auditom.

10.  Monitorujeme dostupnosť a odolnosť týchto systémov.

11.  Vieme zabezpečiť monitoring dostupnosti systémov pre používateľov týchto služieb.

12.  GAMO má rovnako zavedený proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov.

13.  Vieme zabezpečiť pravidelné testovanie systémov pre používateľov týchto služieb, zákazníkov, na zabezpečenie spracúvania osobných údajov.

 

Viac o GAMO Cloud

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť