Bezpečnosť GAMO Cloud

Bezpečnosť údajov v cloude aj vo firemnej serverovni je dôležitým faktorom pri budovaní a prevádzkovaní IT. GAMO Cloud obsahuje také bezpečnostné prvky, ktoré sú v podnikovej serverovni dosiahnuteľné len s vynaložením vysokých nákladov.

  • Garantovaná dostupnosť až do 99,97% znamená maximálny mesačný výpadok 13,5 minúty.

  • Úroveň bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov ISO 27000.

  • Ochrana osobných údajov v cloude spĺňajúca požiadavky ISO 27018.

  • Dátové centrum spĺňajúce požiadavky štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III.

  • Certifikát vydaný NBU pre SR a NATO.

  • 7-dňové automatické zálohovanie virtuálnych serverov.

  • Umiestnenie zákazníckych dát na území SR.

  • Lokality: Bratislava (DC Datacube), Banská Bystrica.

  • Certifikát CSA Star, získaný po náročnej bezpečnostnej previerke od Cloud Security Aliance, je potvrdením, že cloudové služby GAMO sú zabezpečené v súlade s globálne uznávanými štandardmi, účinnosť bezpečnostných opatrení je preverovaná nezávislým auditom. 

  • GAMO ako cloudový poskytovateľ je v súlade so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti, ktorý vyžaduje implementáciu konkrétnych technických a organizačných zabezpečení.

 

GAMO Cloud je vybudovaný s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť. Spĺňa medzinárodné normy a bol certifikovaný podľa medzinárodných štandardov. Minimalizácia rizika výpadku IT služieb v dôsledku mimoriadnej udalosti, bezpečnosť a dostupnosť Vašich dát je pre nás prioritou.

 

AKO ZISTÍM, ČI SOM PRIPRAVENÝ NA CLOUD?

OTESTUJTE SI VAŠE SYSTÉMY

CLOUD ZDARMA NA 2 TÝŽDNE

MÁM ZÁUJEM O SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU
Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť