Bezpečnosť GAMO Cloud

Bezpečnosť údajov v cloude aj vo firemnej serverovni je dôležitým faktorom pri budovaní a prevádzkovaní IT. GAMO Cloud obsahuje také bezpečnostné prvky, ktoré sú v podnikovej serverovni dosiahnuteľné len s vynaložením vysokých nákladov.

  • Garantovaná dostupnosť až do 99,97% znamená maximálny mesačný výpadok 13,5 minúty.

  • Úroveň bezpečnosti podľa medzinárodných štandardov ISO 27000.

  • Ochrana osobných údajov v cloude spĺňajúca požiadavky ISO 27018.

  • Dátové centrum spĺňajúce požiadavky štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III.

  • Certifikát vydaný NBU pre SR a NATO.

  • 7-dňové automatické zálohovanie virtuálnych serverov.

  • Umiestnenie zákazníckych dát na území SR.

  • Lokality: Bratislava (DC Datacube), Banská Bystrica.

  • Certifikát CSA Star, získaný po náročnej bezpečnostnej previerke od Cloud Security Aliance, je potvrdením, že cloudové služby GAMO sú zabezpečené v súlade s globálne uznávanými štandardmi, účinnosť bezpečnostných opatrení je preverovaná nezávislým auditom. 

  • GAMO ako cloudový poskytovateľ je v súlade so Zákonom o kybernetickej bezpečnosti, ktorý vyžaduje implementáciu konkrétnych technických a organizačných zabezpečení.

 

GAMO Cloud je vybudovaný s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť. Spĺňa medzinárodné normy a bol certifikovaný podľa medzinárodných štandardov. Minimalizácia rizika výpadku IT služieb v dôsledku mimoriadnej udalosti, bezpečnosť a dostupnosť Vašich dát je pre nás prioritou.

 

UVAŽUJETE O CLOUDE?

Preskúmajte jeho možnosti...

2 týždne ÚPLNE ZDARMA

SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA ÚPLNE ZDARMA

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť