Skúšobná prevádzka GAMO CLOUD

Testovacia prevádzka na 2 týždne (14 dní) zdarma Vám bude k dispozícii s nasledovnými technickými parametrami:

 • 2vCPU

 • 2GB RAM

 • 100GB HDD Tier I.

 • 1x verejná IP

 • Rýchlosť pripojenia 10 Mbps

Na takto vytvorenom serveri je možné prevádzkovať virtualizačnú vrstvu na báze produktov VMware.
 
 

Pre aktiváciu služby je potrebné:

 1. Oboznámiť sa a s podmienkami využívania služby Testovacia prevádzka GAMO Cloud.

 2. Vyplniť a odoslať kontaktný formulár z tejto stránky.

 3. Potvrdiť súhlas s podmienkami využívania služby Testovacia prevádzka GAMO Cloud formou odpovede na e-mailovú správu odoslanú na Váš kontaktný e-mail.

 4. Po prijatí Vášho e-mailu s vyjadrením súhlasu s podmienkami Vám budú zaslané prihlasovacie údaje a informácie k sprístupneniu služby. 

 

Dôležité upozornenie:

 • Služba bude zriadená/aktivovaná v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy nám bude doručený Váš e-mail s odsúhlasením podmienok.

 • Po uplynutí 14. dňa testovacej prevádzky bude poskytovanie tejto služby bez upozornenia automaticky deaktivované.

 • V prípade testovania Windows Serverov, môžete využívať len inštalácie bez licencie.

 

Ak máte záujem o bezplatné testovanie služby GAMO Drive, prístup si môžete vytvoriť online na stránkach cloud portálu.

Veríme, že Vám testovacia prevádzka prinesie pozitívnu skúsenosť s využívaním cloudových služieb v najmodernejšom cloude na Slovensku.

UVAŽUJETE O CLOUDE?

Preskúmajte jeho možnosti...

2 týždne ÚPLNE ZDARMA

SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA ÚPLNE ZDARMA

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť