Skúšobná prevádzka GAMO CLOUD

Testovacia prevádzka na 2 týždne (14 dní) zdarma Vám bude k dispozícii s nasledovnými technickými parametrami:

 • 2vCPU

 • 2GB RAM

 • 100GB HDD Tier I.

 • 1x verejná IP

 • Rýchlosť pripojenia 10 Mbps

Na takto vytvorenom serveri je možné prevádzkovať virtualizačnú vrstvu na báze produktov VMware.
 
 

Pre aktiváciu služby je potrebné:

 1. Oboznámiť sa a s podmienkami využívania služby Testovacia prevádzka GAMO Cloud.

 2. Vyplniť a odoslať kontaktný formulár z tejto stránky.

 3. Potvrdiť súhlas s podmienkami využívania služby Testovacia prevádzka GAMO Cloud formou odpovede na e-mailovú správu odoslanú na Váš kontaktný e-mail.

 4. Po prijatí Vášho e-mailu s vyjadrením súhlasu s podmienkami Vám budú zaslané prihlasovacie údaje a informácie k sprístupneniu služby. 

 

Dôležité upozornenie:

 • Služba bude zriadená/aktivovaná v pracovný deň nasledujúci po dni, kedy nám bude doručený Váš e-mail s odsúhlasením podmienok.

 • Po uplynutí 14. dňa testovacej prevádzky bude poskytovanie tejto služby bez upozornenia automaticky deaktivované.

 • V prípade testovania Windows Serverov, môžete využívať len inštalácie bez licencie.

 

Ak máte záujem o bezplatné testovanie služby GAMO Drive, prístup si môžete vytvoriť online na stránkach cloud portálu.

Veríme, že Vám testovacia prevádzka prinesie pozitívnu skúsenosť s využívaním cloudových služieb v najmodernejšom cloude na Slovensku.

AKO ZISTÍM, ČI SOM PRIPRAVENÝ NA CLOUD?

OTESTUJTE SI VAŠE SYSTÉMY

CLOUD ZDARMA NA 2 TÝŽDNE

MÁM ZÁUJEM O SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU
Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť