GAMO Portal : Download - osobný dotazník

Download - osobný dotazník

Na tomto mieste nájdete dotazník, ktorý môžete priložiť ku svojej žiadosti o prijatie do zamestnania v GAMO a.s. Vzhľadom na platnú legislatívu žiadame všetkých, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v GAMO, aby sa riadili nasledovným postupom:
 • Zákon č 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, umožňuje prevádzkovateľom IS spracúvať osobné údaje len na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • Uchádzač je preto povinný zaslať spolu so svojou žiadosťou o prijatie do zamestnania aj
  • vytlačený,
  • vyplnený,
  • vlastnoručne podpísaný dotazník.
 • Uvedený dotazník je pre urýchlenie komunikácie možné zaslať aj elektronickou poštou , uchádzač je však v tomto prípade povinný zaslať dotazník v papierovej podobe do 2 týždňov odo dňa, kedy zaslal dotazník e-mailom. E-mailovú adresu nájdete kliknutím na tento link.
  • ak dotazník neobdržíme do 2 týždňov, nebudeme na elektronicky zaslaný dokument prihliadať,
  • takto zaslaná žiadosť nebude vybavená,
  • dokumenty v elektronickej podobe budú vymazané.

Účelom spracúvania osobných údajov uvedených v nasledovnom dotazníku je zabezpečenie procesu získavania a výberu pracovníkov na vybrané pracovné miesta v spoločnosti GAMO a.s. (ďalej iba "GAMO") v súlade s príslušnou dokumentáciou systému manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008. Uvedená dokumentácia je prístupná k nahliadnutiu v sídle spoločnosti a v jej pobočkách na základe požiadavky uchádzača o zamestnanie v GAMO.

Osobné údaje získané prostredníctvom tohto dotazníka budú slúžiť výhradne pre potreby GAMO v procese získavania a výberu pracovníkov. Rozsah osobných údajov uvádzaných v tomto dotazníku je nevyhnutný na zabezpečenie priebehu procesu získavania a výberu pracovníkov.

Poskytnutie osobných údajov uchádzačom je dobrovoľné, pri neuvedení všetkých požadovaných osobných údajov je však GAMO oprávnené nezaradiť uchádzača do výberového konania. O tejto skutočnosti bude uchádzač informovaný, chýbajúce údaje budú vyžiadané a sám uchádzač bude mať právo rozhodnúť sa, či údaje doplní, alebo nie, na čom bude závisieť aj následné zaradenie do výberového procesu.


Osobný dotazník na stiahnutie:

Formát MS Word (DOC)Formát RTF (Rich Text Format)
Osobný dotazník GAMO (185 kB)
Osobný dotazník GAMO (ZIP, 32 kB)
Osobný dotazník GAMO vo formáte RTF (384 kB)
Osobný dotazník GAMO vo formáte RTF (ZIP. 33 kB)